Çka janë Pejgamberët?

Pejgamberët janë njerëz të përzgjedhur nga Allahu i Madhëruar të cilëve ua dha shpalljen dhe i ngarkoi misionin e thirrjes në adhurimin e Allahut, thirrjen në të mirë dhe ndalimi nga e keqja. I pari pejgamber ishte Ademi (Paqja e Allahu qoftë mbi të) dhe i fundit ishte Muhamedi (Paqja e Allahu qoftë mbi të).