Çka është kadaja dhe kaderi?

• Kadaja është sjellja në ekzistencë e gjërave, prej Allahut në përputhje të plotë me dijen, dëshirën dhe paracaktimin e Tij.

• Kaderi është dija e Allahut të Madhëruar dhe dëshira e Tij absolute për të gjitha gjërat, qysh në pafillimsi, dhe pastaj shkrimi i saj në Lehvi Mahfudh.