MyIslam

Kuiz Mania

Kuiz zbavitës, interaktiv, dhe sfidues me pyetje të njohurive të përgjithshme. Sfidoni vetvetën mbrenda 60 sekonda se sa pyetje mund të përgjigjeni, dhe njëkohësishtë edhe të mësoni gjëra të reja, me kuzin i cili është falas për ta zbritur dhe luajtur. Ndani rezultatin me shoqëri dhe sfidoni njëri tjetrin mbi njohuritë e përgjitshme, duke e …

Kuiz Mania Read More »

Cilët janë engjujt më të dalluar dhe cili është përgjegjësia e tyre?

Engjujt më të dalluar janë: Xhibrili- I cili bartë shpalljen e Zotit tek pejgamberët. Mikaili- Ai ësht ë përgjegjës për derdhjen e shiut, fryrjen e erës, ngjarjeve natyrore. Israfili- Ai i cili do t’i bie surit kur të vie dita e fundit. Engjulli i vdekjes- Ai i cili i merr shpirtin njerëzve në agonin e …

Cilët janë engjujt më të dalluar dhe cili është përgjegjësia e tyre? Read More »

Çka është Lehvi Mahfudhi?

Lehvi Mahfudhi është libër në të cilin janë të shkruara të gjitha gjërat që kanë ndodhur, ato që ndodhin tani dhe të gjitha ato që do të ndodhin deri në ditën e kataklizmës.

Çka është kadaja dhe kaderi?

• Kadaja është sjellja në ekzistencë e gjërave, prej Allahut në përputhje të plotë me dijen, dëshirën dhe paracaktimin e Tij. • Kaderi është dija e Allahut të Madhëruar dhe dëshira e Tij absolute për të gjitha gjërat, qysh në pafillimsi, dhe pastaj shkrimi i saj në Lehvi Mahfudh.

Çka janë librat e shenjtë?

Librat e shenjta janë shpallje e Allahut, pra, fjalët me rregullat dhe ligjet e Tij, të cilat iu dhanë të dërguarve të Tij si libra të strukturuara, me formë dhe renditje hyjnore prej Allahut.

Çka janë Pejgamberët?

Pejgamberët janë njerëz të përzgjedhur nga Allahu i Madhëruar të cilëve ua dha shpalljen dhe i ngarkoi misionin e thirrjes në adhurimin e Allahut, thirrjen në të mirë dhe ndalimi nga e keqja. I pari pejgamber ishte Ademi (Paqja e Allahu qoftë mbi të) dhe i fundit ishte Muhamedi (Paqja e Allahu qoftë mbi të).

Çka janë engjujt?

Engjujtë janë krijesa të Allahut, të krijuara nga drita, me mundëse personifikimi në forma të ndryshme, të cilat nuk kanë gjini e as nuk hanë e as nuk pinë, nuk i thyejnë urdhrat e Allahut, dhe me saktësi i bëjnë ato që urdhërohen. Janë të shumta në numër dhe kanë detyra të caktuara.

Mbi cilat shtylla ngritet Imani?

Imani ngritet mbi gjasht shtylla: 1- Besimi në Allahun; 2-Besimi në engjujt e Tij; 3-Besimi në librat e Tij; 4-Besimi në pekgamberët e Tij; 5-Besimi në ditën e fundit; 6- Besimi në kada dhe kader.